i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Stoffigheid

Niet bekend

Kookpunt (°C)

Geen gegevens beschikbaar

Smeltpunt (°C)

Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt (°C)

Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbranding (°C)

Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid

Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning (kPa)

Geen gegevens beschikbaar

Explosiegrens (vol% in lucht)

Geen gegevens beschikbaar - Geen gegevens beschikbaar

Oplosbaarheid in water (g/100)

Geen gegevens beschikbaar

pH waarde

Geen gegevens beschikbaar

De fysische eigenschappen van producten

Informatie over fysische en chemische eigenschappen van een product (zoals vorm, geur, kleur, viscositeit, kookpunt; smeltpunt; vlampunt; ontvlambaarheid, dampspanning) is van belang om incidenten te voorkomen, de juiste veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen en blootstellingsberekeningen te kunnen doen. U heeft deze informatie nodig om te kunnen voldoen aan Arbobesluit artikel 4.2, artikel 4.4 en artikel 4.6.