i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Risico's en gevaar of gevaren volgens de wet

Risico’s

H290 : Kan bijtend zijn voor metalen
H302 : Schadelijk bij inslikken
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Voorzorgsmaatregelen volgens GHS-wetgeving

Voorzorgsmaatregelen

P234 : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P260 : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 : Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P271 : Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P362 : Verontreinigde kleding uittrekken
P390 : Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P405 : Achter slot bewaren.
P406 : In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar..

Het waarom van het opnemen van de algemene gegevens in een stoffenregister en op het etiket

De algemene gegevens zijn van belang omdat een product aan de hand van de productgegevens en de productcode kan worden geïdentificeerd. De gegevens van de fabrikant of leverancier zijn nodig om bij vragen over het gebruik contact te kunnen opnemen. De algemene gegevens zijn te vinden in rubriek 1 van het SDS. Iedere leverancier is volgens REACH verplicht deze algemene gegevens kenbaar te maken.

Ook op het etiket van gevaarlijke producten staan de algemene gegevens, zoals productnaam en de leveranciersgegevens. Daarnaast staan op het etiket de gevaarspictogrammen, signaalwoorden, gevaarszinnen en voorzorgsmaatregelen. Zo weten de mensen die met het product werken en ook de vervoerders welke risico's de producten hebben.