i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Langetermijn risico

Van invloed op: de bloeddruk (daling).

Algemeen risico

De stof is bijtend.

Milieu effecten

Voorkom verspreiding in het milieu. Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden.

Aquatische gegevens

Voorkom uitstroom/lozing in het riool, oppervlaktewater of grondwater.

Risico inademing

Schadelijk bij inademing. Kan fataal zijn bij inademing. Bijtend voor de luchtwegen. Vertraagd optreden van klachten mogelijk. Symptomen: duizeligheid, hoesten, hoofdpijn, kortademigheid, zwaktegevoel, longoedeem, ademhalingsmoeilijkheden, branderig gevoel, piepende ademhaling, verandering in bloeddruk. druk op de borst,

Risico huid

De stof is bijtend. Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Risico ogen

De stof is bijtend. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kans op blijvende/onherstelbare schade aan de ogen. Symptomen: blindheid, ernstige brandwonden.

Risico inslikken

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk bij inslikken. De stof is bijtend. Kans op verbranding, evt. perforatie van maagdarmkanaal. Bij het inslikken sterk corrosieve effecten in de mondholte en de keel. Symptomen: bloedverlies bij de ontlasting, braken, brandwonden, diarree, pijn, verstikking, verandering in bloeddruk.

Risico brand

Ontledings- of verbrandingsproducten kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Waarom u moet weten wat de gevaren en risico's van een product zijn

Op het veiligheidsinformatieblad staat informatie over de gevaren en risico’s van een product voor de veiligheid en gezondheid. Deze informatie moet ook op de werkplekinstructiekaart worden vermeld. Dit is nodig om de mensen die met het product werken te laten weten wat de gevaren en risico's zijn. Ze zijn dan in staat om de juiste maatregelen te nemen om veilig met een product te kunnen werken.