i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

P-zinnen (precautionary phrases of voorzorgszinnen)

P234 : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P260 : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 : Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P271 : Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P362 : Verontreinigde kleding uittrekken
P390 : Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P405 : Achter slot bewaren.
P406 : In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar..

Preventie inademing

Vermijd inademing van: damp/nevel. Minimaal goede ruimteventilatie. Lokale afzuiging toepassen.

Preventie huid

Contact met huid en kleding voorkomen. ondoordringbare handschoenen. Gebruik: De handschoenen bij de eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk vervangen. Besmeurde handschoenen verwisselen en vakkundig verwijderen. Draag ondoordringbare kleding. Draag werkkleding met lange mouwen. Draag een chemicaliënbestendig schort.

Preventie ogen

Contact met de ogen voorkomen. Gelaatsscherm. Zorg voor oogdouches.

Preventie inslikken

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Preventie vuur

Niet bekend

PBM

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Vermijd blootstelling. Instructie op het etiket en gebruiksaanwijzing in acht nemen. Zorg voor de juiste persoonlijke bescherming, aangepast aan uw werkzaamheden. Vóór elke werkonderbreking en aan het einde van de werktijd goed handen en gezicht wassen. Verontreinigde kleding goed reinigen voor hergebruik. Werkkleding apart houden en niet mee naar huis nemen.

PBM-pictogrammen

Beschermend gezichtsmasker verplicht Oogbescherming verplicht Veiligheidshandschoenen verplicht Veiligheidspak verplicht Handen wassen verplicht

Het waarom van preventie bij gevaarlijke chemische producten en CMR-producten

Bij het werken met gevaarlijke chemische producten en CMR-producten moet u als eerste op zoek gaan naar een vervangend product. Mocht vervanging van het product niet mogelijk zijn, dan is het van het allergrootste belang dat u de juiste preventieve maatregelen treft om blootstelling te voorkomen. U kunt dit doen door organisatorische en technische maatregelen te nemen en persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden. Volg hierbij altijd het advies van het veiligheidsinformatieblad. De P-zinnen die in het VIB staan, geven u de juiste informatie hierover. In hoofdstuk 8 staat welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden.