i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Risico's en gevaar of gevaren volgens de wet

Risico’s

H315 : Veroorzaakt huidirritatie
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen volgens GHS-wetgeving

Voorzorgsmaatregelen

P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202 : Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P272 : Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P321 : Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
P332+P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P333+P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405 : Achter slot bewaren.
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar...

Het waarom van het opnemen van de algemene gegevens in een stoffenregister en op het etiket

De algemene gegevens zijn van belang omdat een product aan de hand van de productgegevens en de productcode kan worden geïdentificeerd. De gegevens van de fabrikant of leverancier zijn nodig om bij vragen over het gebruik contact te kunnen opnemen. De algemene gegevens zijn te vinden in rubriek 1 van het SDS. Iedere leverancier is volgens REACH verplicht deze algemene gegevens kenbaar te maken.

Ook op het etiket van gevaarlijke producten staan de algemene gegevens, zoals productnaam en de leveranciersgegevens. Daarnaast staan op het etiket de gevaarspictogrammen, signaalwoorden, gevaarszinnen en voorzorgsmaatregelen. Zo weten de mensen die met het product werken en ook de vervoerders welke risico's de producten hebben.