i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Classificatie volgens de wet

REACH
Huidirritatie, Categorie 2 (H315)
Sensibilisatie van de huid, Categorie 1 (H317)
Oogirritatie, Categorie 2 (H319)
Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 3 (H412)
Mutageniteit in geslachtscellen, Categorie 2 (H341)
Nederland
Dit product heeft geen gekoppelde Nederlandse classificaties

H-zinnen (hazard phrases of gevaarszinnen)

H315 : Veroorzaakt huidirritatie
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

P-zinnen (precautionary phrases of voorzorgszinnen)

P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202 : Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P272 : Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P321 : Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
P332+P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P333+P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405 : Achter slot bewaren.
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar...

CLP-pictogrammen

Schadelijk Lange termijn gezondheidsschadelijk

Het waarom van het classificeren van gevaarlijke stoffen

De classificatie van chemische producten is een goed hulpmiddel om gevaarlijke stoffen te herkennen. Voor elke gevarenklasse en gevaarscategorie gebruiken we pictogrammen (gevaarssymbolen) en gevaarszinnen (Hazard zinnen, H-zinnen). Als een product een pictogram of een H-zin heeft, is het dus een gevaarlijke stof. De tekst van de H-zin en het pictogram geven informatie over de aard van deze gevaren. De H-zinnen en pictogrammen vindt u op het gevaarsetiket van de stof en op het veiligheidsinformatieblad. Voor de mensen op de werkvloer is deze informatie van belang om veilig met het product te kunnen werken.