i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Langetermijn risico

Eén of meer ingrediënten van het product bevinden zich in de beoordelingsfase van de ECHA en zijn nog niet wettelijk beoordeeld. De CMR-status van dit product kan derhalve vooralsnog niet worden uitgesloten..

Algemeen risico

Niet bekend

Milieu effecten

Voorkom verspreiding in het milieu.

Aquatische gegevens

Voorkom uitstroom/lozing in het riool, oppervlaktewater of grondwater.

Risico inademing

Niet bekend

Risico huid

Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Werkt ontvettend waardoor niet-allergische contacteczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen. Symptomen: droge/gebarsten huid.

Risico ogen

Niet bekend

Risico inslikken

Kans op longschade bij verslikken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan schadelijk zijn bij opname door de mond. Symptomen: braken, misselijkheid, chemische longontsteking.

Risico brand

Blootstelling aan vuur/hitte kan de houder doen scheuren of exploderen. Ontledings- of verbrandingsproducten kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Waarom u moet weten wat de gevaren en risico's van een product zijn

Op het veiligheidsinformatieblad staat informatie over de gevaren en risico’s van een product voor de veiligheid en gezondheid. Deze informatie moet ook op de werkplekinstructiekaart worden vermeld. Dit is nodig om de mensen die met het product werken te laten weten wat de gevaren en risico's zijn. Ze zijn dan in staat om de juiste maatregelen te nemen om veilig met een product te kunnen werken.