i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Opslag van gevaarlijke stoffen

De gevaarlijke stoffen waar u mee werkt, zullen zich vaak op verschillende plaatsen in het bedrijf bevinden. De werkvoorraden zijn aanwezig op de werkplek, de grotere werkvoorraden zullen zich in magazijnen bevinden. Bij het opslaan van gevaarlijke stoffen moet u weten wat de risico's zijn. Als de opslag van gevaarlijke stoffen niet volgens de voorgeschreven regels gebeurt, kunnen er zich gebeurtenissen voordoen die leiden tot een calamiteit. Zo kunnen er bijvoorbeeld reacties optreden tussen twee stoffen, waardoor er brand- en explosiegevaar ontstaat.  

PGS 15 beschrijft de regels voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en preparaten. Hieronder vallen ook gasflessen, spuitbussen en containers. In PGS 15 zijn de eisen voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid samengevoegd.In PGS 15 is onderscheid gemaakt tussen kleine opslagen van gevaarlijke stoffen tot 10 ton en grote opslagen van gevaarlijke stoffen vanaf 10 ton. Er zijn ook voorschriften voor de werkvoorraad die op de werkvloer aanwezig mag zijn. In een bijlage wordt ingegaan op de gevaren bij het combineren van chemische producten in één opslagruimte.

De indeling van PGS 15 is gebaseerd op de wetgeving wegvervoer gevaarlijke stoffen over de weg, ofwel ADR. In opslagruimtes kunt u daarom dezelfde ADR-etiketten tegenkomen als op vrachtwagens.

 

Informatie over opslag in het VIB en op de WIK

In rubriek 7 van het veiligheidsinformatieblad geeft de leverancier informatie over:

  • De voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel. Dit kan een advies zijn als zorg voor goede ventilatie/afzuiging, of spuit niet in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
  • De voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten. Hierin staan de eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks en informatie over eisen met betrekking tot gezamenlijke opslag.

Zorg ervoor dat deze informatie ook op de werkplekinstructiekaart wordt vermeld, zodat uw medewerkers weten hoe ze met de stof moeten omgaan en hoe op te slaan.

Waar de opslag van gevaarlijke stoffen aan moet voldoen.

De opslag van (verpakte) gevaarlijke stoffen in uw bedrijf moet voldoen aan de eisen die gepubliceerd zijn in PGS 15. De voorschriften in PGS 15 zijn bindend. U moet er voor zorgen dat ongewilde gebeurtenissen voorkomen kunnen worden. Zie Arbobesluit artikel 4.6b. Daarnaast moet u procedures opstellen waarin u maatregelen treft om de gevolgen van een ongewilde gebeurtenis zoveel mogelijk beperkt. Zie hiervoor Arbobesluit artikel 4.7. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet u de risico's beschrijven die zich kunnen voordoen bij of door de opslag van gevaarlijke stoffen. Daarbij moet u aangeven welke beheersmaatregelen u heeft getroffen.