i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Buitenlandse benamingen

en : [Kit HEMA-KIT stain pak] Stain Solution

Leverancier of fabrikant

Siemens Healthcare Nederland B.V. Bezoek website leverancier(open in nieuw venster)

Productcode

SDS nr.: 4481.KIT, 03637962, 06689653, 10310965

Signaalwoord

Gevaar

Risico's en gevaar of gevaren volgens de wet

Risico’s

H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp
H301 : Giftig bij inslikken
H302 : Schadelijk bij inslikken
H311 : Giftig bij contact met de huid
H331 : Giftig bij inademing
H370 : Veroorzaakt schade aan organen
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen volgens GHS-wetgeving

Voorzorgsmaatregelen

P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P260 : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 : Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 : NA INSLIKKEN:
P304 : NA INADEMING:
P308 : NA (mogelijke) blootstelling:
P310 : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P311 : Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P330 : De mond spoelen.
P340 : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P361+364 : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P403+P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar..

Het waarom van het opnemen van de algemene gegevens in een stoffenregister en op het etiket

De algemene gegevens zijn van belang omdat een product aan de hand van de productgegevens en de productcode kan worden geïdentificeerd. De gegevens van de fabrikant of leverancier zijn nodig om bij vragen over het gebruik contact te kunnen opnemen. De algemene gegevens zijn te vinden in rubriek 1 van het SDS. Iedere leverancier is volgens REACH verplicht deze algemene gegevens kenbaar te maken.

Ook op het etiket van gevaarlijke producten staan de algemene gegevens, zoals productnaam en de leveranciersgegevens. Daarnaast staan op het etiket de gevaarspictogrammen, signaalwoorden, gevaarszinnen en voorzorgsmaatregelen. Zo weten de mensen die met het product werken en ook de vervoerders welke risico's de producten hebben.