i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Classificatie volgens de wet

REACH
Huidirritatie, Categorie 2 (H315)
Sensibilisatie van de huid, Categorie 1 (H317)
Oogirritatie, Categorie 2 (H319)
Acute toxiciteit Inademing, Categorie 4 (H332)
Sensibilisatie van de luchtwegen, Categorie 1 (H334)
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm. Luchtwegen, Categorie 3 (H335)
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh., Categorie 2 (H373)
Kankerverwekkendheid, Categorie 2 (H351)
Nederland
Dit product heeft geen gekoppelde Nederlandse classificaties

H-zinnen (hazard phrases of gevaarszinnen)

H315 : Veroorzaakt huidirritatie
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 : Schadelijk bij inademing
H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

P-zinnen (precautionary phrases of voorzorgszinnen)

P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P342+P311 : Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P403+P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar..

CLP-pictogrammen

Schadelijk Lange termijn gezondheidsschadelijk

Het waarom van het classificeren van gevaarlijke stoffen

De classificatie van chemische producten is een goed hulpmiddel om gevaarlijke stoffen te herkennen. Voor elke gevarenklasse en gevaarscategorie gebruiken we pictogrammen (gevaarssymbolen) en gevaarszinnen (Hazard zinnen, H-zinnen). Als een product een pictogram of een H-zin heeft, is het dus een gevaarlijke stof. De tekst van de H-zin en het pictogram geven informatie over de aard van deze gevaren. De H-zinnen en pictogrammen vindt u op het gevaarsetiket van de stof en op het veiligheidsinformatieblad. Voor de mensen op de werkvloer is deze informatie van belang om veilig met het product te kunnen werken.