i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Langetermijn risico

Eén of meer ingrediënten van het product bevinden zich in de beoordelingsfase van de ECHA en zijn nog niet wettelijk beoordeeld. De CMR-status van dit product kan derhalve vooralsnog niet worden uitgesloten.. Dit product bevat één of meerdere CMR-stoffen. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Van invloed op: de hersenen, het zenuwstelsel.

Algemeen risico

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Milieu effecten

Voorkom verspreiding in het milieu. Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden.

Aquatische gegevens

Voorkom uitstroom/lozing in het riool, oppervlaktewater of grondwater.

Risico inademing

Schadelijk bij inademing. Kan schadelijk zijn bij inademen als blootstelling aan damp, nevels of rook het gevolg is van (thermische) ontleding. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Vertraagd optreden van klachten mogelijk. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. In ernstige gevallen kans op dodelijke afloop. Symptomen: ademstilstand, bewusteloosheid, braken, hoesten, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, sufheid, piepende ademhaling. druk op de borst,

Risico huid

Veroorzaakt huidirritatie. Kan overgevoeligheid veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Ontvetting: bij langdurig contact een ruwe, droge huid, eczeem. Kans op huidontsteking (dermatitis) bij langdurige of herhaaldelijke blootstelling. Symptomen: roodheid.

Risico ogen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Symptomen: pijn, roodheid, tranende ogen.

Risico inslikken

Niet bekend

Risico brand

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan met lucht een explosief mengsel vormen. Voorkom de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties in de lucht. Blootstelling aan vuur/hitte kan de houder doen scheuren of exploderen. Ontledings- of verbrandingsproducten kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Lege verpakkingen kunnen ontvlambare of explosieve dampen bevatten.

Waarom u moet weten wat de gevaren en risico's van een product zijn

Op het veiligheidsinformatieblad staat informatie over de gevaren en risico’s van een product voor de veiligheid en gezondheid. Deze informatie moet ook op de werkplekinstructiekaart worden vermeld. Dit is nodig om de mensen die met het product werken te laten weten wat de gevaren en risico's zijn. Ze zijn dan in staat om de juiste maatregelen te nemen om veilig met een product te kunnen werken.