i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Risico's en gevaar of gevaren volgens de wet

Risico’s

H224 : Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315 : Veroorzaakt huidirritatie
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H340 : Kan genetische schade veroorzaken
H350 : Kan kanker veroorzaken
H361fd : Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H360FD : Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden
H362 : Kan schadelijk zijn via de borstvoeding

Voorzorgsmaatregelen volgens GHS-wetgeving

Voorzorgsmaatregelen

P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P240 : Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 : Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 : Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 : Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P310 : NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P331 : GEEN braken opwekken.
P403+P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar...

Het waarom van het opnemen van de algemene gegevens in een stoffenregister en op het etiket

De algemene gegevens zijn van belang omdat een product aan de hand van de productgegevens en de productcode kan worden geïdentificeerd. De gegevens van de fabrikant of leverancier zijn nodig om bij vragen over het gebruik contact te kunnen opnemen. De algemene gegevens zijn te vinden in rubriek 1 van het SDS. Iedere leverancier is volgens REACH verplicht deze algemene gegevens kenbaar te maken.

Ook op het etiket van gevaarlijke producten staan de algemene gegevens, zoals productnaam en de leveranciersgegevens. Daarnaast staan op het etiket de gevaarspictogrammen, signaalwoorden, gevaarszinnen en voorzorgsmaatregelen. Zo weten de mensen die met het product werken en ook de vervoerders welke risico's de producten hebben.