i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

EHBO inademing

Indien nodig medische hulp raadplegen. Onmiddellijk medische hulp raadplegen.

EHBO huid

Verontreinigde kleding (en schoenen) zo spoedig mogelijk verwijderen. Huid wassen met veel water en zeep. Goed naspoelen met water. Indien nodig medische hulp raadplegen.

EHBO ogen

Langdurig (ca. 15 min) spoelen met veel water, oogleden goed open houden. Verwijder indien mogelijk contactlenzen.

EHBO inslikken

GEEN braken opwekken.

EHBO brand

Blusmiddelen afstemmen op omgeving. Geschikte blusmiddelen zijn: bluspoeder, kooldioxide, schuim, waternevel. GEEN directe waterstraal gebruiken.

Waarom u moet weten wat u moet doen in geval van calamiteiten

Ook al heeft u goede voorzorgsmaatregelen genomen, het kan toch gebeuren dat er een calamiteit plaatsvindt bij het werken met een gevaarlijk chemisch product. U en ook de mensen die met het product werken, moeten dan weten wat ze moeten doen. Het veiligheidsinformatieblad geeft in hoofdstuk 4 aan wat u moet doen. Zorg ervoor dat u deze informatie ook opneemt in de werkplekinstructiekaart. Volgens Arbowet artikel 8 en Arbobesluit artikel 4.10d heeft u de verplichting uw werknemers goede voorlichting en instructies te geven. De mensen die op de werkvloer met de producten werken, weten dan wat ze moeten doen als er een ongeval of incident plaatsvindt.