i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Classificatie volgens de wet

REACH
Ontvlambare aerosol, Categorie 1 (H222)
Huidirritatie, Categorie 2 (H315)
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm. Narcotisch, Categorie 3 (H336)
Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 2 (H411)
Mutageniteit in geslachtscellen, Categorie 1B (H340)
Kankerverwekkendheid, Categorie 1B (H350)
Aerosolen, categorie 1 (H229)
Nederland
Mutageniteit in geslachtscellen, Categorie 1B (H340)
Kankerverwekkendheid, Categorie 1B (H350)

H-zinnen (hazard phrases of gevaarszinnen)

H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol
H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315 : Veroorzaakt huidirritatie
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H340 : Kan genetische schade veroorzaken
H350 : Kan kanker veroorzaken
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

P-zinnen (precautionary phrases of voorzorgszinnen)

P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 : Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P304+P340 : NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P410+P412 : Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

CLP-pictogrammen

Brandgevaarlijk Schadelijk Lange termijn gezondheidsschadelijk Milieugevaarlijk

Het waarom van het classificeren van gevaarlijke stoffen

De classificatie van chemische producten is een goed hulpmiddel om gevaarlijke stoffen te herkennen. Voor elke gevarenklasse en gevaarscategorie gebruiken we pictogrammen (gevaarssymbolen) en gevaarszinnen (Hazard zinnen, H-zinnen). Als een product een pictogram of een H-zin heeft, is het dus een gevaarlijke stof. De tekst van de H-zin en het pictogram geven informatie over de aard van deze gevaren. De H-zinnen en pictogrammen vindt u op het gevaarsetiket van de stof en op het veiligheidsinformatieblad. Voor de mensen op de werkvloer is deze informatie van belang om veilig met het product te kunnen werken.