i
x

Wat zie ik hier...

Elk symbool dat u hier ziet, is een stap die u moet nemen om veilig en compliant met dit product te kunnen werken. Het is als een metrolijn met tussenstations. Bij elk station krijgt u informatie en/of oplossingen aangereikt. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan heeft u voldoende aan een stop op één van de tussenstations.

Hoofd-actie die u dient te ondernemen voor dit product. Klik erop om te zien wat u allemaal moet doen (u blijft op de huidige pagina).

Sub-acties die bij deze actie horen. Het aantal bolletjes geeft het aantal acties aan dat u dient te doorlopen. Door op de hoofdactie te klikken worden de onderliggende sub-acties zichtbaar zonder dat u wegnavigeerd.

Indien er een hoofd-actie is opengeklikt kan het zijn dan andere hoofd-acties verkleind worden weergegeven. Deze worden dan op deze wijze weergegeven. U kunt op de verkleinde actie klikken om deze te vergroten.

Een gele lijn toont aan dat een hoofd-actie is geselecteerd.

Geselecteerde subactie.

De hoofd-actie is aangeklikt en toont de onderliggende sub-acties die u dient te doorlopen. Deze groene bollen tonen de acties aan die u dient uit te voeren. Door op een bol te klikken krijgt u de benodigde informatie hierover te zien.

Langetermijn risico

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Algemeen risico

De stof is zeer giftig.

Milieu effecten

Voorkom verspreiding in het milieu.

Aquatische gegevens

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom uitstroom/lozing in het riool, oppervlaktewater of grondwater.

Risico inademing

Giftig bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Symptomen: braken, duizeligheid, hoesten, hoofdpijn, keelpijn, kortademigheid, misselijkheid, sufheid, zwaktegevoel.

Risico huid

Dodelijk bij contact met de huid. Gevaar voor huidopname. Veroorzaakt huidirritatie. Kan overgevoeligheid veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Symptomen: Voor symptomen, zie ook inademing. pijn, roodheid, eczeem.

Risico ogen

De stof is bijtend. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kans op hoornvliesbeschadiging. Symptomen: pijn, roodheid, slecht zien.

Risico inslikken

Giftig bij inslikken. In ernstige gevallen kans op dodelijke afloop. De stof is prikkelend. Voor de keel. Voor de mond. Symptomen: bewusteloosheid, buikpijn, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, zwaktegevoel.

Risico brand

Stofexplosiegevaar: fijn verdeeld stof met lucht is explosief. Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsbronnen. Vormt ontplofbare mengsels met lucht bij (sterke) verhitting. Ontledings- of verbrandingsproducten kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Waarom u moet weten wat de gevaren en risico's van een product zijn

Op het veiligheidsinformatieblad staat informatie over de gevaren en risico’s van een product voor de veiligheid en gezondheid. Deze informatie moet ook op de werkplekinstructiekaart worden vermeld. Dit is nodig om de mensen die met het product werken te laten weten wat de gevaren en risico's zijn. Ze zijn dan in staat om de juiste maatregelen te nemen om veilig met een product te kunnen werken.